ВАШАТА ПОРЪЧКА

Нямате артикули в количката.

Изберете страница

Hipnoza.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 I. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и „ Романтик” ЕООД, („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”) чрез интернет магазина Hipnoza.bg („е-магазин”), с уеб адрес URL https://hipnoza.bg (“уебсайт”).
2. Доставчик на услугите в уебсайта е „Романтик” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 115608290, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1172, ул. Н. Габровски №39, с адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1172, ул. Н. Габровски №39-б, и данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, ул. Н. Габровски №39, е-mail: admin@hipnoza.bg, тел: 0893524908
3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.
4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.
5. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.
6. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

II. Характеристика на услугите

1. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL) https://hipnoza.bg/
Продуктите, предлагани за продажба от hipnoza.bg са авторски, създадени от „Романтик“ ЕООД. Те са предмет на авторски и сродни права. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.
2. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

1. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „Купи” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.
2. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.
3. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Изпрати поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

IV. Цени. Плащане

1. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в друга, обявена на платформата валута, са крайни, като „Романтик” ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Представените в уебсайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.
2. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.
3. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.
4. Потребителят може да избира един от следните начини на плащане:

  • С превод по сметка в банка ДСК BG61STSA93000023129612
  • Плащане с дебитна/ кредитна карта през Виртуален ПОС на Банка ДСК
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa или Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2 000 лева
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта
  • При заявка за връщане сумите платени с карта се връщат по същата карта 

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

V. Регистрация

1. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава правоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

VI. Права и задължения на страните

1. Потребителят се задължава:
1.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.
1.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.
1.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.
1.4. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.
2. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, Java Script, Java Applets, CSS, Ajax или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
3. Потребителят има право:
3.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
3.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.
3.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.
3.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн стоки, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.
3.5. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VII.
4. Доставчикът има право:
4.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
4.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.
4.3.С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.
4.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.
4.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им. Потребителят се осведомява за промените съгласно т.1.4. Всички промени, свързани с използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта.
5. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.
6.  Доставчикът се задължава:
6.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина чрез избрани от Доставчика куриерски фирми. Доставчикът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.
6.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за своя отказ от сключения договор.

6.3. Сумата се възстановява по същата карта, от която е направено плащането.

 

VII. Право на отказ и връщане на закупена стока

1. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на имейл на адрес sales@hipnoza.bg. Допълнителна информация може да получи на тел 0893 524 908. 
2. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да преустанови използването на всички файлове изтеглени от електронния магазин, както и да ги изтрие от своя телефон, таблет, лаптоп, компютър, друго устройство или място, на което ги съхранява.

3. Всяко използване или разпространение на електронни файлове след възстановяване на сумата, се счита за нарушение на авторското право и подлежи на законови санкции на територията на целия свят.
4. Потребителят се съгласява Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнатите от Потребителя стоки. Сумата се възстановява по същата картова сметка, от която е направено плащането с карта през Виртуалния Пос терминал или по същата банкова сметка, от която е направен преводът. 

 

VII. Отговорност

1. Доставчикът не носи отговорност за:
1.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през уебсайта;
1.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
2. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
3. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
4. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и в чужбина, и могат да бъдат удължени при необходимост.
5. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

IX. Защита на личните данни

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.
2. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява съгласието си за обработване на личните му данни, в съответствие с публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

X. Интелектуална собственост

1. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, аудио файлове изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

ХI. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е КЗП (Комисията за защита на потребителите) с адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” №4 А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XII. Приложимо право

1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 01.12.2021
© 2021 “Романтик“ ЕООД. Всички права запазени.

 

Tерапевтични аудио хипнози от Весела Гологанова, сертифициран хипно и психотерапевт. Композитор, тонрежисьор и продуцент на записите е Ефтим Чакъров.

КОНТАКТИ

+ 359 (0) 89 862 4335

ул. „Иван Вазов“ № 33, ет.3,  Пловдив

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Условия на ползване

Политика на поверителност

Използване на "бисквитки"

Всички изображения, аудио файлове, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на Hipnoza.bg, са собственост на Весела Гологанова и Ефтим Чакъров и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ на част или цялото съдържание на уебсайта е забранено и се преследва по предвидения от закона ред,